HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

Hướng dẫn 1 số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của bộ chính trị về giám sát trong Đảng
Ngày đăng 03/11/2017 | 10:24  | View count: 162

Hướng dẫn 1 số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của bộ chính trị về giám sát trong Đảng

Xem chi tiết tại đây