THÔNG TIN LÝ LUẬN

Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học

Ngày đăng 20/11/2017 | 03:22 PM  | View count: 971
Trên thực tế, các môn lý luận chính trị thường được sinh viên quan niệm là môn học khô khan, chủ yếu là đường lối, chính sách cho nên trong quá trình giảng dạy, có giáo viên chỉ cốt làm sao truyền...

Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01 "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"

Ngày đăng 30/10/2017 | 02:44 PM  | View count: 200
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và tham mưu trình Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày...

Kiểm tra, giám sát thực hiện quy định của Đảng

Ngày đăng 30/10/2017 | 02:42 PM  | View count: 187
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89 - QĐ/TW “Về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và Quy định số 90 -QĐ/TW “Về...