BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

 

1

Trần Anh Tuấn 

UVBTV ĐUK

Trưởng BTC

024.3546.351

 

 
     2Nguyễn Tiến HòaPhó Trưởng Ban Tổ chức ĐUK024.33546.353  

3

Lưu Thị HảoChuyên viên BTC024.33546.354  

4

Nguyễn Thanh ThủyChuyên viên BTC024.33546.353  

5

Nguyễn Hữu Việt

Chuyên viên BTC

024.33546.353

 

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BAN TỔ CHỨC ĐẢNG UỶ KHỐI

  1. Chức năng

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức xây dựng đảng; là cơ quan, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan Đảng ủy Khối

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối xây dựng nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế của Thường trực, Ban Thường vụ; cụ thể hóa chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Đảng bộ Khối quản lý, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xem xét, kết luận những vấn đề về chính trị hoặc về lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên; xây dựng đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối. Chủ trì, tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối, là cơ quan thường trực Hội đồng lương; công tác thi đua, khen thưởng của Đảng bộ Khối.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các TCCSĐ về: Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nghiệp vụ và việc thi hành Điều lệ Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; công tác tổ chức đại hội đảng bộ tại cơ sở.

- Thẩm định, thẩm tra: danh sách quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ của các cấp ủy trực thuộc; đề án thành lập, giải thể, tiếp nhận và chuyển giao các cơ sở đảng trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; thẩm tra, xác minh, đề xuất cách giải quyết giúp Ban Thường vụ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về vấn đề liên quan đến chính trị đối với cán bộ, đảng viên; thẩm định hồ sơ và trình Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối tham gia ý kiến với ban cán sự đảng các bộ, ngành chủ quản các trường đại học, cao đẳng về đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử... đối với đảng viên trong khối theo quy định về phân cấp quản lý.

- Phối hợp với các ban đảng Đảng uỷ Khối kiểm tra thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, Thành ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

  - Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối phân công