STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Phạm Văn Hải

UVBTV ĐUK

Trưởng Ban TG

024.3546.180

0912.061.657

 

2

Nguyễn Quốc Anh

UVBCH ĐUK

Phó Trưởng Ban TG

024.3546.175

0903.232.289

 

3

Lê Thị Qúy Thi

Chuyên viên BTG

0913.554.678

 

 

1. Chức năng

1.1. Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử và công tác dân vận của Đảng bộ.

1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng ủy Khối.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp, dự báo tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong Khối. Xây dựng các chương trình, nghị quyết, quyết định, quy chế của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tuyên giáo, dân vận.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo, dân vận.

2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tham mưu giúp Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động văn hóa, thông tin đại chúng; công tác nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các ngày lễ lớn…

- Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cộng tác viên dư luận; bồi dưỡng đào tạo cán bộ làm công tác tuyên giáo.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

- Thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản của các tổ chức đảng có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, xuất bản, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ Khối.

2.4. Phối hợp

- Phối hợp các ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối, các cấp ủy trực thuộc về công tác chính trị-tư tưởng, khoa giáo, lịch sử, về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; tổ chức các lớp bồi dưỡng: công tác tuyên giáo, nhận thức về Đảng và đảng viên mới theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao