HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

Hướng dẫn 1 số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của bộ chính trị về giám sát trong Đảng

Publish date 03/11/2017 | 10:24 AM  | View count: 1036
Hướng dẫn 1 số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của bộ chính trị về giám sát trong Đảng

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2016

Publish date 03/11/2017 | 09:38 AM  | View count: 775
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2016

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 342 -QĐ-TW QĐ về chế độ đảng phí.

Publish date 03/11/2017 | 09:11 AM  | View count: 3251
Hướng dẫn thực hiện Quyết định 342 -QĐ-TW QĐ về chế độ đảng phí.

Hướng dẫn nộp lưu lập hồ sơ

Publish date 03/11/2017 | 09:04 AM  | View count: 1016
Hướng dẫn nộp lưu lập hồ sơ