STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

 

1

Nguyễn Hải Ninh

UVBTV, Phụ trách VP ĐUK

024.3546.356

 

 

2

Doãn Thị Thu Hằng

Phó Chánh VP

024.3546.357

 

 

3

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên VP

024.3546.355

 

 

4

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên VP

024.3546.352

 

 

5

Lê Hương Ly

Chuyên viên VP

024.3546.172

 

 

6

Dương Ngọc Tuấn

Lái xe

 

 

 

7

Thái Huy Bình

Lái xe

 

 

 

8

Nguyễn Thị Tươi

Nhân viên

 

 

 

 

Chức năng

Văn phòng Đảng ủy Khối là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của đảng bộ, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc; đồng thời là một trung tâm thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy.

Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Cơ quan, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất: Chương trình công tác của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối. Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng cấp uỷ.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính đảng cho cấp uỷ cơ sở. Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối thực hiện chế độ thu, nộp ,sử dụng đảng phí theo quy định và thông tin, báo cáo đúng thời gian.   

Thẩm định, thẩm tra: Văn bản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trước khi trình Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung các văn bản khi được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối giao trước khi trình Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

Phối hợp: Các ban đảng, đơn vị liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Đảng uỷ Khối. Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng uỷ Khối, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. Các ban Đảng ủy Khối xây dựng dự toán tài chính và tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo cơ quan trong việc thực hiện dự toán và điều hành ngân sách hàng năm; quản lý tài chính, tài sản; xây dựng kế hoạch công tác của cơ quan và bố trí phương tiện phục vụ hoạt động của cơ quan; nắm tình hình công tác nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.