HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT

Ban hành Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng 10/11/2017 | 03:28 PM  | View count: 1609
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất...

Toàn văn thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng 30/10/2017 | 10:37 AM  | View count: 1214
Toàn văn thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII