THÔNG TIN LÝ LUẬN

SỰ CẦN THIẾT GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
Ngày đăng 20/06/2019 | 11:00 AM  | View count: 881

Thứ nhất: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là gường cột của nước nhà, quyết định vận mệnh tương lai của dân tộc. Sinh viên là lực lượng ưu tú trong thanh niên, là tri thức tương lai của nhà nước, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, đổi mới đất nước trong bối cảnh toàn cầu hơn về hội nhập quốc tế. Bác Hồ, Đảng, Nhà nước trong quá trình cách mạng luôn luôn đặt lên hàng đầu sự quan tâm, chăm lo và giáo dục thanh niên, trong đó có sinh viên.

Trong di chúc, Bác Hồ đã căn dặn " Đảng phải chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết". Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã xác định mục tiêu " Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức kỹ năng về tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt cho đất nước”.

Mới đây, ngày  24/3/2015, Ban bí thư đã ban hành chỉ thị số 42-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng,  đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030". Trong chỉ thị  đã nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời cũng đã chỉ rõ trong giáo dục các khâu hạn chế, yếu kém.

Nghị quyết TW4 khóa XII (năm 2016) về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn , đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển biến" "trong nội bộ" đã chỉ ra 27 biểu hiện về suy thoái về "tự diễn biến, tự chuyển hóa". Trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nghị quyết đã chỉ ra suy thoái đầu tiên, hàng đầu đã suy thoái, phai nhạt về lý tưởng cách mạng. Nêu lên điều này, đủ biết tầm quan trọng của lý tưởng cách mạng đến nhường nào.

Thứ hai: Lý tưởng cách mạng của sinh viên là lý tưởng của Đảng không tách rời lý tưởng của Đảng, của dân tộc, lý tưởng cách mạng của sinh viên cũng chính là khát khao và chiến đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường định hướng XHCH và hội nhập quốc tế, lý tưởng cách mạng của sinh viên là học tập, rèn luyện, phấn đấu tốt để trở thành một tri thức "vừa hồng - vừa chuyên" phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sinh viên hiện nay trong đó có sinh viên khối các trường Đại học, Cao đẳng thành phố Hà Nội, nhìn chung có lòng yêu nước nồng nàn, luôn phát huy các truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha, anh, khẳng định niềm tin mục tiêu vào lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, kiên quyết chống lại những biểu hiện sai trái, bất công, âm mưu "Diễn biến hòa bình", các hành vi gây tổn hại đến danh dự và sự phát triển của đất nước của các thế lực phản động, thù địch. Sinh viên cũng rất quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa của đất nước, có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện, momg muốn chấn hưng đất nước, sẵn sàng vì lợi ích dân tộc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, tình nguyện vì cộng đồng. Nhiều sinh viên có lý tưởng cách mạng và ý chí phấn đấu cao, trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, tình hình hiện nay vẫn còn không ít sinh viên không có chí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, ít quan tâm đến tình hình của đất nước. Một bộ phận thanh niên ‘nhạt Đảng, phai Đoàn, chán chính trị”, không có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện, có những sinh viên giảm sút niềm tin, thiếu niềm tin, bản lĩnh non kém, thậm chí bị các thế lực thù địch bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Thứ ba: Bản thân công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn không ít những hạn chế, yếu kém.

Trước hết chưa cụ thể hoa giáo dục lý tưởng cách mạng vào sinh viên một cách sát thực cần thiết; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong sinh viên chưa kịp thời; nắm bắt các xu hướng của sinh viên trên mạng Internet còn yếu; công tác đấu tranh chấp các luận điệu sai trí, xấu độc, phản động nhất là trên mạng và Internet chưa hiệu quả.

Việc tổ chức các phong trào học tập, rèn luyện phấn đấu cho lý tưởng cách mạng chưa được quan tâm thường xuyên, không ít nơi thiếu thiết thực, còn hình thức, hiệu quả không cao. Chưa phát hiện và nhân các điển hình tiên tiến kịp thời vô cùng còn lúng túng trong tổng kết và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến. Phương hướng giáo dục còn áp đặt, một chiều cứng nhắc theo khuôn mẫu có sẵn, chưa tạo dựng sự thuyết phục hấp dẫn, hiệu quả.

Chính những lý do trên, đủ thấy việc nghiên cứu "Hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội” trong giai đoạn hiện nay, thực sự có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách

Nguyễn Hải Ninh

UVBCHĐBK, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối