THÔNG TIN LÝ LUẬN

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể trong điều kiện phat triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
Ngày đăng 01/03/2019 | 4:30 PM  | View count: 417

Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với các tổ chức quần chúng là tất yếu, mang tính quy luật đã được khẳng định trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đang tác động tác động từ lĩnh vực kinh tế, lan toả vào xã hội, vào đời sống tâm lý, ý thức đạo đức, văn hoá tinh thần và vào cả thể chế chính trị, làm băng hoại giá trị văn hoá, sự phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội tăng, dẫn đến giảm sút lòng tin của nhân dân lao động  và ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong điều kiện đó hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức quần chúng, để đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của quần chúng,vận động tập hơp quần chúng nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, gương mẫu thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sớm đưa nước ta thoát khỏi nước chậm phát triển. Sự lãnh đạo của Đảng ta đối với các tổ chức quần chúng trong giai đoạn hiện nay theo chúng tôi cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau :

Trước hết, Đảng phải lãnh đạo thành công đồng thời quá trình đổi mới kinh tế, với đổi mới chính trị và đổi mới Đảng để đổi mới toàn xã hội. Phải tăng cường lãnh đạo Nhà nước, các tổ chức đoàn thể nhân dân trong hệ thống chính trị. Trong vấn đề này sự lãnh đạo của Đảng đối với các tỏ chức quần chúng  có một tầm quan trọng sống còn, bởi nó gắn liền với chiến lược phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng nước ta dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Không thể có một Đảng cộng sản cầm quyền mạnh, giữ được địa vị lãnh đạo mà các tổ chức quần chúng lại yếu kém và ngược lại, những mắt khâu (Mặt trận tổ quốc, công đoàn, đoàn thanh niện..và các tổ chức quần chúng khác) mà yếu kém là tổn thương ngay tới sức sống của Đảng, là thách thức ngay vào cơ sở xã hội quan trọng bậc nhất của Đảng, Nhà nước và của cả thể chế chính trị. Vì vậy lãnh đạo xây dựng phát triển các tổ chức quần chúng vững mạnh thực chất là xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị của dân do dân, vì dân vững mạnh.

Tập trung lãnh đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, tập hợp được đông đảo quần chúng trong tất cả các thành phần kinh tế tự giác gia nhập và tham gia các hoạt động.

Vận động tập hợp quần chúng gia nhập và tự giác tham gia hoạt động là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, quyết định đến xây dựng các tổ chức quần chúng lớn mạnh, nhằm phat huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trở thành hiện thực trong cuộc sống và nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích của quần chúng ngày càng tốt hơn. Việc vận động, tập hợp quần chúng gia nhập và tự giác tham gia hoạt động là nhiệm vụ trước tiên của các tổ chức quần chúng, song để thực hiện được nhiệm vụ này, trong điều kiện hiện nay, nhất thiết cần phải có sự lãnh đạo, tạo điều kiện thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, sự cộng tác, hỗ trợ có hiệu quả của các cấp chính quyền.

Đảng Cộng sản Việt Nam phải coi sự lãnh đạo vận động tập hợp và tổ chức để quần chúng hoạt động là một trong những nội dung lãnh đạo trọng tâm, để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng Cộng sản Việt Nam cần tập trung lãnh đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

+ Cần có những giải pháp tổng hợp, đồng bộ nhằm tạo ra bước chuyển biến về nhận thức và trong lãnh đạo, chỉ đạo trước tiên của các cấp uỷ Đảng, c ủa cán bộ Đảng viên đối với nhiệm vụ vận động tập hợp quần chúng và với việc xây dựng, củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với  quần chúng nhân dân. Cần chú trọng lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động phát triển các tổ chức quần chúng, lãnh đạo tạo ra một sơ sở pháp lý đủ mạnh để các tổ chức quần chúng hoạt động chăm lo, bảo vệ ngày  càng  tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các thành viên của tổ chức. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan Nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức quần chúng phát triển các hoạt động xã hội, giúp đỡ người lao động khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng.

Trong giai đoạn hiện nay, cán bộ làm công tác quần chúng phải là đại diện cho sức mạnh của tài năng, trí tuệ và lợi ích của hàng triệu quần chúng, để vừa góp phần xây dựng và tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, vừa bảo đảm đó là một thiết chế thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chính vì vậy, Đảng phải thường xuyên chăm lo, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quần chúng ở các cấp đủ sức đảm đương những nhiệm vụ trước mắt, đồng thời chuẩn bị quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu kế cận cho tương lai. Đặc biệt cần quan tâm đến tính đặc thù của cán bộ quần chúng để lãnh đạo hoạch định và tổ chức thực hiện tốt các chính sách tạo cơ hội, môi trường phát triển cho cán bộ quần chúng. Nhằm tạo đông lực thu hút, khuyến khích cán bộ quần chúng học tập cống hiến.

Chú trọng lãnh đạo sử dụng có kết quả các hình thức dân chủ, công khai, tiến tới thực hiện cơ chế dân chủ trong tất cả các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế, nhằm đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, bài trừ các tệ nạn và tiêu cực xã hội, làm cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị nước ta trong sạch, vững mạnh. Quan tâm lãnh đạo phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức quần chúng, đặc biệt là của tổ chức Công đoàn, trong việc động viên, tổ chức phong trào thi đua sôi nổi đều khắp trong lao động, sản xuất, học tập với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nước Việt nam phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng, uy tín, sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường nội địa cũng như trên thương trường quốc tế. Hàng Việt Nam chất lượng cao, uy tín, sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam, của sản phẩm sản xuất tại Việt Nam (made in Vietnam) trên thương trường quốc tế phải là động lực của tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên xoá đói, giảm nghèo, lạc hậu của mỗi người Việt Nam và của các tổ chức quần chúng .

Để tạo ra được một phong trào như vậy, một ý thức như vậy, các cấp uỷ Đảng cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo để có những hình thức linh hoạt, sáng tạo tổ chức các phong trào hành động cách mạng với các nội dung thiết thực cụ thể. Mặt khác cần chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Nhà nước phối hợp với với các tổ chức quần chúng nghiên cứu, ban hành các chính sách, chế độ động viên khen thưởng kịp thời, thoả đáng nhằm tạo ra động lực nâng cao ý thức giai cấp, ý thức dân tộc của mỗi người Việt Nam. Đặc biệt là cần lãnh đạo để sớm có các nội dung hình thức và cơ chế động viên, khuyến khích kịp thời đối với công tác thi đua trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Cần quan tâm lãnh đạo các tổ chức quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức giai cấp, dân tộc, ý thức về quyền và trách nhiệm làm chủ, về quyền dân chủ của quần chúng, trên cơ sở đó để động viên, lôi cuốn đông đảo quần chúng vào việc xây dựng và củng cố Nhà nước pháp quyền XHCN; vào việc xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; đấu tranh chống quốc nạn tham nhũng; chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Để tăng cường và nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức quần chúng trong giai đoạn mới, trước tiên Đảng Cộng sản Việt Nam phải không ngừng, xây dựng và chỉnh đốn, để mỗi Đảng viên là một tế bào của tổ chức Đảng, phải thực sự có trí tuệ, có bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, tập hợp vận động quần chúng. Trên cơ sở đó để xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, có năng lực, trí tuệ, và bản lĩnh chính trị cao. kết tinh được sức mạnh của giai cấp công nhân, sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại, xứng đáng là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu của giai cấp công nhân và của dân tộc. Cần phải đầu tư cho nghiên cứu lý luận, để lý luận của Đảng thực sự khoa học, sắc bén đấu tranh làm thất bại những tư tưởng sai trái, những âm mưu “diễn biến hòa bình”, góp phần tăng cường sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn giúp cho Đảng hoàn thiện đường lối chủ trương và lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương đúng đắn, sáng tạo. Đảng phải phải tập trung lãnh đạo thực hiện bằng được quốc sách hàng đầu là giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đây là chìa khóa của phát triển, là giải pháp chiến lược để xây dựng xã hội học tập và xã hội lao động. Phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác cán bộ, quyết tâm xây dựng cho được đội ngũ cán bộ đảng viên từ Trung ương, xuống đến cơ sở vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động, luôn gắn bó với nhân dân, trung thành với sự nghiệp cách mạng của giai cấp, của dân tộc.

Các cấp bộ Đảng phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác của Đảng, cần thực hiện nghiêm chế độ phê bình, tự phê bình và có hình thức tổ chức, cơ chế thích hợp cho quần chúng, các cơ quan đoàn thể, tham gia góp ý, phê bình cán bộ đảng viên. Cần tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống tổ chức Đảng, để Đảng lãnh đạo Nhà nước, các đoàn thể nhân dân hoàn thiện mô hình tổ chức, để hệ thống chính trị xã hội Việt Nam thống nhất đồng bộ, bổ sung cho nhau, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống. Cần chú trọng phát huy mạnh mẽ dân chủ trong các cấp ủy, để mọi cán bộ Đảng viên dân chủ thảo luận các Nghị quyết, quyết định, để các Nghị quyết, Quyết định của các cấp uỷ Đảng thực sự là sản phẩm của trí tuệ tập thể đảng viên, của cấp ủy, tạo cơ sở vững chắc cho lãnh đạo cụ thể hóa thành các chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy chế, quy định, hướng dẫn của Đảng

Các cấp ủy Đảng cần có cơ chế cụ thể, rõ ràng, tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng. Quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện tốt quy chế về quan hệ lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với các tổ chức quần chúng, định kỳ làm việc với các tổ chức quần chúng, nghe báo cáo tình hình, những tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị của quần chúng. Cần kiên quyết khắc phục lề lối làm việc quan liêu, xa thực tế, đổi mới phong cách lãnh đạo cho phù hợp với yêu cầu dân chủ, pháp quyền, tôn trọng luật pháp, trong khuôn khổ của pháp luật. Cần lãnh đạo các tổ chức quần chúng bằng phương thức dân chủ để thực hiện dân chủ, lãnh đạo bằng sức mạnh của tổ chức và chất lượng cán bộ, lãnh đạo bằng hướng dẫn, tạo điều kiện, thúc đẩy hoạt động quần chúng và tăng cường kiểm tra, lãnh đạo bằng nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên, bằng sự đoàn kết hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ và hỗ trợ của tổ chức Đảng các cấp với các tổ chức quần chúng cùng cấp, bằng việc chú trọng tổng kết thực tiễn, phát hiện kịp thời các tình huống để xử lý kịp thời những bất cập và để áp dụng, vận dụng những kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến, nhằm thúc đẩy phong trào quần chúng phát triển. Cán bộ của Đảng cần chú ý dành thời gian đi nghiên cứu, khảo sát thực tế, quan tâm đến sơ kết, tổng kết thực tiễn, nói đi đôi với làm

Đặc biệt, cần tận dụng triệt để các loại hình thông tin, trước hết là những phương tiện thông tin đại chúng, làm cho thông tin của Đảng đến với mọi quần chúng. Những vấn đề Đảng cần lấy ý kiến đóng góp của nhân dân phải xây dựng không khí thực sự dân chủ, cởi mở làm cho quần chúng nói thẳng, nói thật, nhằm tạo không khí lành mạnh trong xã hội.

Nguyễn Hải Ninh

UVBCHĐBK, Chánh Văn phòng ĐUK