THÔNG TIN LÝ LUẬN

Bám sát thực tiễn, xung kích đi đầu

Ngày đăng 13/03/2020 | 10:30 AM  | View count: 1568
Trong 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Hà Nội luôn xác định công tác Tuyên giáo là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị. Giai đoạn hiện nay, công...

Kỳ 3: Giá trị thực tiễn cần lan tỏa

Ngày đăng 05/11/2019 | 08:12 AM  | View count: 1048
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã tạo chuyển biến sâu sắc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là việc củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Không gì sinh động...

Kỳ 2: Nhốt quyền lực vào lồng cơ chế

Ngày đăng 03/11/2019 | 08:07 AM  | View count: 1024
Cùng việc khẩn trương kiểm tra, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm thì giải pháp có tính lâu dài đang được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện, đó là xây dựng thể chế,...

Kỳ 1: Cắt bỏ cành sâu mục để cây phát triển

Ngày đăng 02/11/2019 | 08:04 AM  | View count: 1005
Một trong những giải pháp để ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng;...

Đổi mới dạy và học các môn lí luận chính trị trong nhà trường thuộc Khối Đại học và Cao đẳng Hà Nội

Ngày đăng 24/09/2019 | 04:00 PM  | View count: 1301
Đổi mới dạy học các môn Lý luận chính trị là quá trình tiến bộ hóa toàn diện hoạt động dạy học các môn...

Nâng cao vai trò của các cấp ủy, của Ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên.

Ngày đăng 28/08/2019 | 08:30 AM  | View count: 600
Sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc của các cấp ủy, các trường đại học, cao đẳng từ chi bộ, đảng bộ các nhà trường đến đảng bộ Khối, các đảng bộ cấp...

Việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển

Ngày đăng 30/07/2019 | 08:37 AM  | View count: 322
Ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng....

Đẩy mạnh về xây dựng môi trường giáo dục, văn hóa trong nhà trường

Ngày đăng 16/07/2019 | 11:00 AM  | View count: 1071
Môi trường giáo dục là toàn bộ điều kiện vật chất và tinh thần mà trong đó con người được giáo dục, được sống, lao động và học...

SỰ CẦN THIẾT GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:00 AM  | View count: 1080
Thứ nhất: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là gường cột của nước nhà, quyết định vận mệnh tương lai của dân tộc. Sinh viên là ...

Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày đăng 12/05/2019 | 08:44 AM  | View count: 541
Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   ...

Tư tưởng C.Mác về tính tiên phong của đảng viên và yêu cầu nêu gương của đội ngũ đảng viên hiện nay

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:35 AM  | View count: 349
Chỉ có sự gương mẫu, hy sinh, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình thì đội ngũ đảng viên mới thuyết phục được đông đảo giai cấp công nhân đi theo cách mạng, thực hiện mục tiêu của cách mạng....

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh

Ngày đăng 07/05/2019 | 11:16 PM  | View count: 3242
Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946 của Hồ Chủ tịch và đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, với vũ khí thô sơ và tinh thần "Cảm tử...

Học tập lý luận chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 27/04/2019 | 08:49 AM  | View count: 501
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi. Đại hội VIII của...

Trách nhiệm nêu gương của người đảng viên

Ngày đăng 16/04/2019 | 04:30 PM  | View count: 407
Nêu gương là một nguyên tắc thực hành đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ...

Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận

Ngày đăng 16/04/2019 | 11:30 AM  | View count: 880
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đi vào chiều sâu, thành phong cách của mỗi người cụ...

SINH VIÊN VÀ LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CỦA SINH VIÊN THUỘC KHỐI

Ngày đăng 29/03/2019 | 09:00 AM  | View count: 1399
T hanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là gường cột của nước nhà, quyết định vận mệnh tương lai của dân tộc. Sinh viên là lực...

Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Ngày đăng 26/03/2019 | 08:52 AM  | View count: 369
Đội ngũ đảng viên có chất lượng cao thì dù số lượng không đông vẫn bảo đảm cho Đảng hoàn thành tốt nhất vai trò lãnh đạo và đưa đến thắng lợi của cách mạng. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể trong điều kiện phat triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày đăng 01/03/2019 | 04:30 PM  | View count: 582
Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với các tổ chức quần chúng là tất yếu, mang tính quy luật đã được khẳng định trong sự nghiệp cách...

Tạo chuyển biến trong công tác xây dựng đảng từ việc tăng cường trách nhiệm nêu gương

Ngày đăng 25/02/2019 | 09:00 AM  | View count: 308
Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã thông qua Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên...

Đảng là đạo đức, là văn minh

Ngày đăng 03/02/2019 | 08:30 AM  | View count: 1074
Ngày 3-2-1930, mùa Xuân cách đây 89 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng với mùa Xuân hòa quyện như một lẽ tự nhiên,...