THÔNG TIN LÝ LUẬN

Ngày thành lập Đảng với cán bộ tổ chức

Ngày đăng 01/02/2019 | 07:52 AM  | View count: 236
Ngày thành lập Đảng 3-2 là một ngày lễ trọng đối với tất cả đảng viên cộng sản, càng trọng đại hơn đối với những đảng viên trực tiếp...

Năm 2018 với đầy ắp các sự kiện, bước vào năm 2019 với nhiều niềm tin và hy vọng mới

Ngày đăng 05/01/2019 | 11:00 AM  | View count: 347
Ngày 28-12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự,...

Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học

Ngày đăng 20/11/2017 | 03:22 PM  | View count: 2582
Trên thực tế, các môn lý luận chính trị thường được sinh viên quan niệm là môn học khô khan, chủ yếu là đường lối, chính sách cho nên trong quá trình giảng dạy, có giáo viên chỉ cốt làm sao truyền...

Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01 "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"

Ngày đăng 30/10/2017 | 02:44 PM  | View count: 1175
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và tham mưu trình Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày...

Kiểm tra, giám sát thực hiện quy định của Đảng

Ngày đăng 30/10/2017 | 02:42 PM  | View count: 491
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89 - QĐ/TW “Về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và Quy định số 90 -QĐ/TW “Về...

GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN GẮN VỚI THỰC TIỄN, QUA CÁC PHONG TRÀO CÁCH MẠNG, XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG THUỘC KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

Ngày đăng 03/02/0019 | 03:52 PM  | View count: 1745
Lý tưởng cách mạng của thanh niên nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng là độc lập dân tộc gắn liền với xây dựng...