ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Hải Ninh

UVBTV ĐUK

Chủ nhiệm UBKT

024.3546.174

 

 
2Nguyễn Đức Hiến

UVBCH ĐUK

Phó Chủ nhiệm UBKT 

024.33546.178  

3

Đặng Hương Liên

Chuyên viên UBKT 

         024.33546.178

 

 

 

1. Chức năng của UBKT Đảng ủy Khối.

1. Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối;

2. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 30, Điều 32 - Điều lệ Đảng

3. Đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng.

2. Nhiệm vụ của UBKT Đảng ủy Khối.

1. Kiểm tra đảng viên, kể cả ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

2. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

3. Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện Đảng ủy Khối quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết cấp ủy và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.

5. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.

6. Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính của Đảng ủy Khối.