CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

  Lãnh đạo trực tiếp các tổ chức cơ sở đảng trong Khối, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, trường và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Khối trong sạch, vững mạnh.

2. Nhiệm vụ: 

2.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị, giáo dục động viên cán bộ, công chức, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác, theo dõi, góp ý kiến với lãnh đạo các cơ quan và đề xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố những vấn đề theo chức năng để thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các trường thuộc Khối.

  Là cầu nối để phát huy tiềm năng của các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Khối tịch cực tham gia đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

  • Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, bảo đảm đoàn kết nội bộ, đề cao cảnh giác, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước.

  • Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc làm tôt công tác dân vận; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành ủy về công tác vận động quần chúng, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sỏ, công tác tôn giáo, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ.

  2.2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Thực hiện và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên; quán triệt và chấp hành chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên.

2.3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, của Thành ủy  về tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên, bồi dưỡng cấp ủy viên đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo ở các tổ chức cơ sở đảng, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.

- Thực hiện và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, nắm bắt, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn Đảng bộ

2.4. Lãnh đạo công tác cán bộ

- Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

  • Tham mưu, đề xuất với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự Đảng các bộ, ngành chủ quản các trường đại học, cao đẳng trong công tác cán bộ theo quy định về phân cấp quản lý.

  • Tham gia ý kiến với các bộ, ngành, chủ quản các trường đại học, cao đẳng về đánh giá, bổ nhiệm, miễm nhiệm, giới thiệu ứng cử … đối với đảng viên trong (khi có yêu cầu).

  • Quyết định hoặc đề nghị với Thành ủy quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng ủy Khối theo phân cấp quản lý.

2.5. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Chủ động phát hiện vi phạm, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng và những việc làm trái với đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chống tác phong quan liêu, tư tưởng cục bộ, gia trưởng, vô tổ chức, vô kỷ luật, suy thoái về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn tiêu cực khác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

2.6. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội

- Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.          

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội.

2.7. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ

   Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

 (Theo Quy định về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các trường Địa học, Cao đẳng Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 1527-QĐ/TU, ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội)