THÔNG TIN LÝ LUẬN

Nâng cao vai trò của các cấp ủy, của Ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên.
Ngày đăng 28/08/2019 | 8:30 AM  | View count: 600

Sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc của các cấp ủy, các trường đại học, cao đẳng từ chi bộ, đảng bộ các nhà trường đến đảng bộ Khối, các đảng bộ cấp trên về giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên hiện nay có vai trò quyết định hàng đầu đến chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên.

Sự nhận thức, quan tâm, tổ chức triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có vai trò quyết định cho việc thực hiện các hoạt động giáo dục lý tưởng cho sinh viên.

Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu các cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu nhà trường nhận thức đầy đủ, sâu sắc, quan tâm đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng thì ở đấy công tác giáo dục lý tưởng cách mạng thuận lợi, đồng thuận trong hệ thống nhà trường và chất lượng, hiệu quả đạt được của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng rất cao và ngược lại.

Trước hết cần rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh chương trình  các môn học liên quan đến các nguyên ly ly luận 1 và 2. Làm rõ cơ sở triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học của các môn học này. Sau nữa, cần hoàn thiện một số nội dung của các môn Lịch sử Đảng CSVN và Tư tưởng HCM. Xác lập cơ sở ly‎ luận và thực tiễn cho sinh viên có tri thức để phân tích và ly giải những vấn đề ly luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình học tập. Để làm tốt điều này, cần định rõ những gì là giá trị của Chủ nghĩa Mac Lenin, tư tưởng HCM; vận dụng trong việc xây dựng các quan điểm, đường lối của Đảng CSVN trong Cách mạng DTDC và trong CMXHCN

  Trước hết cần đánh giá năng lực đáp ứng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, tuyên truyền viên trong các trường đại học, cao đẳng nhằm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ này; giúp họ đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ ly luận chính trị, ly tưởng cách mạng và thực hành các hoạt động cách mạng cho sinh viên.

 Muốn làm tốt điều này, cần mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng các tri thức ly luận Mác Lenin, tư tưởng HCM, đường lối, quan điểm của Đảng; Vận dụng trong từng chuyên đề giảng và từng chuyên mục tuyên truyền phù hợp với thực tế. Ngoài ra, cần tập huấn, nâng cao khả năng sử dụng các phương pháp giảng dạy mới, vận dụng trong các môn học về l‎y luận chính trị và củng cố lập trường, ly tưởng cách mạng cho sinh viên.

  Kết hợp chặt chẽ giữa các chương trình học tập ly luận chính khóa với các chương trình ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng việc học tập và thực hành các môn học ly luận chính trị cho sinh viên hiện nay.  Để làm tốt việc này, trước hết phải chỉnh l‎y lại chương trình các môn học chính khóa cho thích hợp với từng đối tượng học, ngành hoc gồm các môn: Triết học; Kinh tế chính trị học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng; làm cho các môn học này hình thành tư duy ly luận cho sinh viên, giúp họ có thể phân tích được bản chất, tính quy luật của một số vấn đề về  kinh tế xã hội, tăng cừng sự hứng thú trong học tập,  cho sinh viên.

Gắn quá trình học với quá trình nghiên cứu và với thực tế đời sống, cần kết hợp việc học tập chính khóa với việc các chương trình ngoại khóa. Thông qua các chương trình ngoại khóa, giúp sinh viên biết cách tiếp cận, phân tích các vấn đề thực tiễn với những quy luật và tính quy luật chi phối chúng.

Giáo dục lý tưởng cách mạng là công tác đối với con người. Nhưng con người lại thuộc các phạm trù xã hội, mang những đặc điểm xã hội giai cấp. dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, học vấn, tâm lý,… khác nhau. Để đạt hiệu quả cao, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng nhất thiết phải gắn với từng nhóm đối tượng cụ thể, thậm chí từng người cụ thể, cần nghiên cứu kỹ tâm tư, nguyện vọng, trình độ của đối tượng để xác định nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục cho phù hợp. Không nên áp dụng máy móc, dập khuôn cùng một nội dung, một phương pháp giáo dục cho các đối tượng khác nhau. Lenin đã chỉ rõ vấn đề này trong câu nói nổi tiếng: “…không thể nói về chế độ một cách giống nhau trong cuộc mít tinh ở nhà máy và trong nông thôn Cô-dắc, trong buổi họp của sinh viên và trong ngôi nhà của nông dân, trên diễn đàn Du-ma III và trên các trang báo chí ở nước ngoài” (Lenin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, tập 21, tr.28).

Công tác giáo dục giáo dục lý tưởng cách mạng phải gắn chặt với từng đối tượng cụ thể có nghĩa là phải tính đến để đưa nội dung giáo dục sao cho thích hợp nhu cầu, lợi ích, tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của từng đối tượng; đồng thời mỗi hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành phải tính đến đặc điểm tâm lý, thói quen, khả năng tiếp nhận của chính đối tượng. Chỉ có trên cơ sở đó, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng mới làm cho hệ tư tưởng Mác-Lenin và mục tiêu, lý luận, đường lối, chính sách của Đảng chiếm lĩnh con tim, khối óc của quần chúng và trở thành hiện thực sinh động trên đất nước ta.

Thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã dẫn đến những biến đổi lớn, căn bản trong cơ cấu xã hội ở nước ta. Nhìn chung, cơ cấu xã hội nước ta ngày càng trở nên phức tạp, đa dạng và thường xuyên biến đổi cùng với quá trình vận động, biến đổi của cơ cấu kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế. Ngoài những giai cấp và tầng lớp xã hội cơ bản như: công nhân, nông dân, trí thức đã và đang xuất hiện những giai tầng xã hội mới như: tư sản dân tộc, bộ phận công nhân khu vực ngoài quốc doanh, bộ phận những người “nông dân làn thuê”…Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trình độ về mọi mặt của các tầng lớp nhân dân được nâng cao, nhiều ngành nghề mới xuất hiện cần đào tạo, nhiều nhu cầu thông tin mới nảy sinh…  Mặt khác sinh viên trong khối hiện nay học ở các loại trường khác nhau có trường công lập, có dân lập, với nhiều ngành nghề khác nhau: có khoa học xã hội nhân văn, có khoa học tự nhiên, có khoa học cơ bản, có khoa học kỹ thuật…..Tất cả điều đó nói lên rằng, đối tượng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng hiện nay không chỉ trở nên phức tạp, đa dạng, trình độ ngày càng cao mà nhu cầu, lợi ích, tư tưởng ngày càng trở nên phong phú, đa dạng hơn. Có thể nói, đối tượng giáo dục lý tưởng cách mạng hiện nay khác rất xa so với bất kỳ giai đoạn nào trước đây. Cho nên, gắn với đối tượng đang thường xuyên biến đổi về mọi mặt, nghiên cứu kỹ lưỡng và phân loại rõ các đối tượng trước khi tiến hành một tác động giáo dục đến đối tượng là yêu cầu của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tương việc gắn với giáo dục nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị, gắn liền cổ vũ phong trào cách mạng của sinh viên và với từng đối tượng cụ thể là phương châm chỉ đạo quan trọng hàng đầu. Tất cả các cơ quan, chủ thể làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần vận dụng sáng tạo phương châm này sao cho đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

 Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, điều quan trọng là phải khơi dậy cho được năng lực và phẩm chất sáng tạo của người học. Các chủ thể giáo dục hướng tới sinh viên, phải chuyển cho được quá trình giáo dục thành tự giáo dục; quá trình bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng. Thực chất, người giáo viên đến lớp trong tình hình hiện nay chính là biết tổ chức, hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu, tự học tập; tự mình tìm tòi, sáng tạo để nhận thức chân lý. Quá trình dạy và học tựu chung là biết khơi dậy sự sáng tạo để phát triển toàn diện năng lực của người học. Mọi sự nỗ lực và cố gắng từ bên ngoài không thể phát huy tác dụng nếu không thông qua sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi sinh viên. Bản thân sinh viên phải có khát vọng vươn lên đỉnh cao của trí tuệ trong học tập, nghiên cứu để sau này có khát vọng lớn cho sự nghiệp của bản thân mình và khát vọng cống hiến cho nhân dân, cho Tổ quốc.

 

 

T.S Vũ Tuấn Dũng

TUV, Bí thư Đảng ủy Khối