HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Hội nghị cán bộ viên chức trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 46
Ngày đăng 03/11/2019 | 7:29 AM  | View count: 289

Ngày 31/10 2019 vừa qua, tại Hội trường 300 đã diễn ra Hội nghị cán bộ viên chức trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 46. Tới dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo gồm PGS.TS Trần Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng trường, GS.TS Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng Nhà trường, GS.TS Bùi Xuân Nam - Phó Bí thư, Phó hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Triệu Hùng Trường - Phó hiệu trưởng trường; các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị và 209 đại biểu được bầu từ các đơn vị đại diện gần 1000 cán bộ Nhà trường tới dự.

Hội nghị đã được nghe GS.TS Trần Thanh Hải trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 - 2019 và nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Báo cáo cho thấy Nhà trường đã đạt nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác sinh viên, hỗ trợ sinh viên, công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, công tác thông tin thư viện, công tác tài chính, công tác y tế và các hoạt động khác.

Báo cáo cũng đề ra phương hướng công tác năm 2019 - 2020 của Nhà trường được xác định với chủ đề năm học là “Xây dựng văn hóa chất lượng trong toàn Trường” với tiếp tục hành động “Tự chủ - Đổi mới - Chất lượng cao” và tất cả “Vì người học”.

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh - Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân của Nhà trường đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2021. Nhìn chung, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ vừa qua cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đã góp phần tích cực vào công tác lành mạnh hóa, thúc đẩy thực hiện dân chủ công khai trong hoạt động của Nhà trường,  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ viên chức. Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh đã đề ra 4 hoạt động trọng tâm của Ban Thanh tra nhiệm kỳ tới nhằm phát huy vai trò của mình cho công tác phát triển Nhà trường. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đã có rất nhiều ý kiến chất lượng và tâm huyết của các cán bộ các Khoa, Phòng, Ban… Những ý kiến này nhằm đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường. Cụ thể, các vấn đề như giải pháp truyền thông, cơ hội việc làm cho sinh viên, thu chi tài chính, vấn đề sử dụng ký túc xá, giảm học phí cho sinh viên nghèo...

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, GS.TS Trần Thanh Hải đã đưa ra 12 giải pháp chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 bám sát Nghị quyết 29-NQ/TW; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư; Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 – 2020 ngành giáo dục.

Nguồn: Trường Đại học Mỏ - Địa Chất