THÔNG TIN LÝ LUẬN

Đẩy mạnh về xây dựng môi trường giáo dục, văn hóa trong nhà trường
Ngày đăng 16/07/2019 | 11:00 AM  | View count: 884

Môi trường giáo dục là toàn bộ điều kiện vật chất và tinh thần mà trong đó con người được giáo dục, được sống, lao động và học tập, được sử dụng nhằm tác động đến sự hình thành nhân cách của người học phù hợp với mục đích giáo dục đã quy định.

Để xây dựng được môi trường giáo dục trong các trường cao đẳng, đại học ở Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên cần phải tập trung vào:

Thứ nhất, cần đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường cao đẳng, đại học ở Hà Nội với tiêu chí “lấy người học làm trung tâm”, phát triển phẩm chất, năng lực của sinh viên theo hướng hội nhập quốc tế, tạo những tiền đề tốt nhất để người học tự tìm tòi, giác ngộ lý tưởng cách mạng. Nội dung chương trình và giáo trình cần được tổ chức xây dựng và triển khai theo hướng mở, nội dung giảng dạy lý luận phải gắn chặt và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành nghề mà người học đang theo đuổi. Về phương pháp, một trong những nguyên tắc của giáo dục lý tưởng cách mạng là mức độ tham gia của người học trong việc chiếm lĩnh, tiếp thụ, chuyển hóa các lý luận, luận điểm trở thành động lực bên trong của họ. Chính vì vậy, thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy lý luận và đổi mới cách tiếp nhận của sinh viên theo hướng dạy cách học, dạy cách tự học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu là cách giáo dục bền vững nhất. Nâng cao ý thức về bản lĩnh, lòng tự trọng của sinh viên khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; kết hợp giữa kỹ năng tự bảo vệ và ý thức trách nhiệm trước tập thể, cộng đồng để không chỉ cập nhật, sử dụng thông tin đúng, chính xác mà còn đảm bảo phản ánh đúng sự thật khách quan, có chọn lọc, kiểm định, kiểm soát chặt chẽ thông tin của mình khi sử dụng internet.

Thứ hai, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học. Việc tổ chức và quản lý cần sử dụng, phát huy vai trò của các công cụ hỗ trợ với công nghệ, phương tiện hiện đại từ công tác tuyên truyền,giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên đến việc quản lý sinh viên. Phát huy ưu thế của đài phát thanh, intrernet, mạng LAN, báo chí, mạng xã hội, website chính thức của các nhà trường, cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng… để tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tính chất cách mạng, khoa học, tiến bộ và sự cần thiết phải giáo dục lý tưởng cách mạng trong sinh viên; giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, nội dung, nguyên tắc, phương pháp xây dựng lý tưởng cách mạng và tránh được sự giáo điều, máy móc, cảm tính, quy giản chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào một số nguyên lý, quy luật, phạm trù, nguyên tắc phương pháp luận khô khan; học không đi đôi với làm, thậm chí nói mà không làm...

Thứ ba, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo đức, có lý tưởng cách mạng, luôn vươn lên đáp ứng nhu cầu công việc. Sở dĩ như vậy là vì một trong những nguyên tắc giáo dục lý tưởng cách mạng là người dạy phải thực sự gương mẫu trong thể hiện đạo đức, lối sống và là tấm gương trong giáo dục lý tưởng cách mạng.

Thứ tư, hoàn thiện môi trường khoa học – công nghệ tạo điều kiện tăng cường nghiên cứu lý luận, các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, mang tính đột phá để vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn; coi trọng tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận, nhất là những mô hình mới, khó, cách làm hay, hiệu quả đã được thực tiễn kiểm nghiệm để vận dụng trong các bài giảng của các môn học lý luận chính trị gắn với khắc phục tính hình thức trong học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.  Hoàn thiện hệ thống qui chế nghiên cứu khoa học trong trường, có giải pháp cụ thể để tăng cường kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học đối với các ngành liên quan đến giáo dục lý tưởng cách mạng; Nâng cấp hoạt động của Website, thư viện điện tử, cổng thông tin điện tử để cập nhật các thông tin khoa học – công nghệ. Ngoài ra, để đạt được những kết quả nhất định trong hoạt động khoa học và công nghệ, việc đầu tư các phòng thí nghiệm, thực hành nghiên cứu, thiết bị chuyên dụng, chế độ vận hành, phòng làm việc, thông tin khoa học và hợp tác khoa học là vấn đề mà các nhà trường cần thực hiện.

Thứ năm, phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong việc tăng cường mối quan hệ giữa sinh viên và cộng đồng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường cao đẳng, đại học có vai trò nòng cốt tham mưu, hướng dẫn, tiến hành công tác thanh niên, sinh viên, trong đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên là một mặt công tác quan trọng, thường xuyên. Đoàn Thanh niên cần tạo ra “sân chơi” văn hóa, bổ ích cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đa dạng hóa và không ngừng nâng cao chất lượng các hình thức hoạt động của Đoàn, Hội thông qua các phong trào thiết thực, các câu lạc bộ, đội, nhóm về học thuật, về kỹ năng sống, các cuộc thi về truyền thống dân tộc, các hoạt động văn hóa thể thao …

Việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên muốn đạt hiệu quả cao cần chú ý đến xây dựng môi trường giáo dục, văn hóa trong nhà trường. Đây là yếu tố mang tính chất nền tảng, hình thành nên cả mặt chất và lượng của bất kỳ một yếu tố giáo dục nào trong đào tạo chuyên nghiệp.

Nguyễn Hải Ninh

UVBCHĐBK, Chánh Văn phòng ĐUK